Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Ëßóôá ôùí Üëìðïõì

Ôåëåõôáßåò ðñïóèÞêåò

Ôåëåõôáßá ó÷üëéá

Ðåñéóóüôåñåò åìöáíßóåéò

Õøçëüôåñç âáèìïëïãßá

Ôá áãáðçìÝíá ìïõ

ÁíáæÞôçóç
Áñ÷éêÞ > 3DFX > Voodoo 3 1000 AGP (Velocity 100)
ÔÉÔËÏÓ  +   -     ÏÍÏÌÁ ÁÑ×ÅÉÏÕ  +   -     ÇÌ/ÍÉÁ  +   - 
Pict0857.jpg
60 åìöáíßóåéò
Pict0858.jpg
36 åìöáíßóåéò
Pict0859.jpg
42 åìöáíßóåéò
 
3 öùôïãñáößá(åò) óå 1 óåëßäá(åò)