Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

ÞÇÆãÉ ÇáÇáÈæãÇÊ

ÂÎÑ ÊÍãíá

ÂÎÑ ÊÚáíÞÇÊ

ÇßËÑ ÇáÕæÑ ãØÇáÚÉ

ÇÚáì ÇáÕæÑ ÊÞííãÇ

ÇáãÝÖáÉ

ÇÈÍË
Home > 3DFX > Voodoo 3 1000 AGP (Velocity 100)
ÇáÚäæÇä  +   -     ÇÓã ÇáãáÝ  +   -     ÇáÊÇÑíÎ  +   - 
Pict0857.jpg
60 ãÔÇåÏÉ
Pict0858.jpg
36 ãÔÇåÏÉ
Pict0859.jpg
42 ãÔÇåÏÉ
 
3 ÕæÑÉ Ýí 1 ÕÝÍÉ/ÕÝÍÇÊ