Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > 3DFX > Voodoo 2 Creative 3D Blaster
÷åáõ 3 îúåê 3
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict1811.jpg  Pict1812.jpg  Pict1813.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (ãøåâ: 0.3/5 òí 3 ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!