Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Albumu saraksts

Jaunâkie attçli

Jaunâkie komentâri

Skatîtâkie attçli

Vispopulârâkie

Favorîti

Meklçt
Galvenâ lapa > 3DFX > Voodoo 2 Creative 3D Blaster
ATTÇLS 1/3
Uzspied, lai redzçtu pilna izmçra attçlu
 
Pict1811.jpg  Pict1812.jpg  Pict1813.jpg 
 
Novçrtçt (novçrtçjums: 0.3 balsis no 5 (balsots 3 reizi(-es))
Mçsls
Vâji
Viduvçji
Labi
Teicami
Lieliski