Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Albumu saraksts

Jaunâkie attçli

Jaunâkie komentâri

Skatîtâkie attçli

Vispopulârâkie

Favorîti

Meklçt
Galvenâ lapa > 3DFX > Voodoo 1 Diamond Monster 3D PCI
ATTÇLS 4/4
Uzspied, lai redzçtu pilna izmçra attçlu
 
Pict0578.jpg  Pict1817.jpg  Pict1818.jpg  Pict1819.jpg 
 
Novçrtçt (novçrtçjums: 0 balsis no 5 (balsots 1 reizi(-es))
Mçsls
Vâji
Viduvçji
Labi
Teicami
Lieliski