Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

Albumu saraksts

Jaunâkie attçli

Jaunâkie komentâri

Skatîtâkie attçli

Vispopulârâkie

Favorîti

Meklçt
Galvenâ lapa > 3DFX > Voodoo 2 Creative 3D Blaster
ATTÇLS 4/35
Uzspied, lai redzçtu pilna izmçra attçlu
 
Pict1812.jpg  Pict0859.jpg  Pict0868.jpg  Pict0855.jpg  Pict0645.jpg 
 
Novçrtçt (novçrtçjums: 5 balsis no 5 (balsots 1 reizi(-es))
Mçsls
Vâji
Viduvçji
Labi
Teicami
Lieliski