Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > 3DFX > Voodoo 4 4500 PCI
÷åáõ 3 îúåê 3
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict0865.jpg  Pict0866.jpg  Pict0867.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (ãøåâ: 0/5 òí 1 ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!