Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > S3 > Trio 64V+ (S3-765F)
÷åáõ 5 îúåê 71
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict1808.jpg  Pict1807.jpg  Pict1806.jpg  Pict1805.jpg  Pict1813.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (ãøåâ: 0/5 òí 1 ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!