Musée Informatique Cartes Graphiques

la collection de Manu

@

øùéîú àìáåîéí

÷áöéí àçøåðéí

äòøåú àçøåðåú

ðöôéí áéåúø

îãåøâéí øàùåðéí

äîåòãôéí ùìé

çéôåù
ãó øàùé > Matrox > PG640A
÷åáõ 4 îúåê 5
éù ìä÷ìé÷ ìöôéä áúîåðä áâåãì îìà
 
Pict0607.jpg  Pict0608.jpg  Pict0609.jpg  Pict0610.jpg  Pict0611.jpg 
 
ãøåâ ä÷åáõ (ãøåâ: 0/5 òí 1 ÷åìåú)
âøåòä
ìà îåöìçú
ñáéøä
èåáä
îöåééðú
ðôìàä!